ไม่ขึ้นค่าโดยสาร!เจ้าท่าตรึงราคา ช่วยเหลือค่าครองชีพปชช.

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรือข้ามฟากขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร จาก 3.50 บาท เป็น 5 บาท เนื่องมาจากค่าน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อ ประชาชนทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆได้ออกมาตรการเพื่อลดการระบาดของโรค เช่น การกำหนด ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work from home) และลดการเดินทาง ระหว่างประเทศซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางน้ำ ทำให้มีการใช้บริการเรือโดยสารลดลง เมื่อพิจารณาถึงผู้ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟากเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19 พบว่ามีจำนวนคนโดยสารลดลงในทุกเส้นทาง โดยมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 65 ส่งผลให้ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการประกอบการเดินเรือ

 

ทั้งนี้ เพื่อบริหารสถานการณ์การเดินเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยังคงสามารถให้บริการต่อไปได้ และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและรักษาการให้บริการเดินเรือสาธารณะของผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ออกประกาศที่ 68/2563 กำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นการเฉพาะและชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเกณฑ์ค่าน้ำมันดีเซลไม่เกิน 20 บาท/ลิตร โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับเรือข้ามฟาก ในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เส้นทางนนทบุรี-บางศรีเมือง /ท่าช้าง-วังหลัง/ท่าช้าง-วัดระฆัง/วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ/วังหลัง-มหาราช/ราชวงศ์
-ท่าดินแดง จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 3.50 บาท
2. เส้นทางโอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ ท่าเตียน-วัดอรุณ จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 4 บาท
3. เส้นทางสี่พระยา-คลองสาน จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 4.50 บาท
4. เส้นทางพระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี สะพานตากสิน (สาทร)ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 5.50 บาท
5. เส้นทางปากคลองตลาด-วัดกัลยาฯ-วัดกุฎีจีน จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 6 บาท

ปัจจุบันผู้ประกอบการเดินเรือ ประสบกับภาวะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 29 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงให้ความร่วมมือในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรมเจ้าท่ามาโดยตลอด ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าคำนึงถึงภาระและภาวการณ์ประกอบการที่ขาดทุนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ร่วมกับสมาคมเรือไทยพิจารณาผลกระทบ เพื่อกำหนดมาตรการและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ เพื่อให้การบริการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก สามารถดำเนินการอยู่ได้โดยไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนเกินสมควร

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy