ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปี’66-70 กว่า 2.9 ล้านล้านบาท

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

คลังเผย ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หนุนพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน ชี้มีโครงการไม่น้อยกว่า 184 โครงการ มูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาท

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 โดยร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทั้ง 13 หมุดหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์คือ “ยกระดับขีดความสามารถรัฐวิสาหกิจไทย มุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

โดยได้มีการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการตามหมุดหมายหลักหรือหมุดหมายสนับสนุนตามบทบาทและภารกิจขององค์กร รวมถึงให้มีการจัดทำแผนบูรณาการในด้านต่าง ๆ การนำโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG) มาใช้

รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินการของกระทรวงเจ้าสังกัด ในการกำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ

นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลไกการดำเนินงานในการขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ

โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และการขับเคลื่อนผ่านแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจต้องจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ

(2) กลไกการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ระหว่างกระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) กลไกในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล เป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ

เมื่อครบกำหนดสามปี การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ของกระทรวงเจ้าสังกัด และการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ภายใต้ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มีจำนวนโครงการ/แผนงานลงทุนไม่น้อยกว่า 184 โครงการ มูลค่าประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขยายเส้นทางทางถนนและทางราง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองและในเมือง การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น พัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า

การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ำ การขยายระบบส่งไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลและเกาะต่าง ๆ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสร้าง EV Charging Station การขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงและเพียงพอ และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs เป็นต้น

“ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จะมีประโยชน์ในหลายมิติ เช่น รัฐวิสาหกิจจะมีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รัฐวิสาหกิจจะมีการบูรณาการระหว่างกันมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับสินค้า/บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม